Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

e-mail:

tel. číslo:

Adresát:

Prodávající: BigMedia, spol. s r.o., se sídlem 

IČ: 264 79 451

Se sídlem: Na strži 2097/63, Krč, Praha 4

Odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne ………. jsem si ve Vašem internetovém obchodě https://imucha.com/eshop/cs/ objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem či samostatnou zásilkou zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………. dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)

Přílohy:

Doklad o koupi