Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BIGMEDIA, SPOL. S R.O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti
BigMedia, spol. s r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 264 79 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84907 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy na nákup zboží či digitálního obsahu (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na webové adrese https://imucha.com/eshop/cs/ (dále jen „Internetový obchod“) mezi Prodávajícím a (i) fyzickou osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – spotřebitel“); nebo (ii) fyzickou či právnickou osobou, která při uzavírání Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující – podnikatel“). Tyto VOP upravují odlišně některá práva a povinnosti pro Kupující – spotřebitele a Kupující – podnikatele. V případě, že jsou práva a povinnosti upraveny shodně pro Kupující – spotřebitele i pro Kupující – podnikatele, jsou tyto osoby dále označovány jako „Kupující“.

1.2. Práva a povinnosti mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, včetně otázky uplatnění záručních reklamací, se řídí těmito VOP a v rozsahu neupraveném těmito VOP zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

1.3. Práva a povinnosti mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím, včetně otázky uplatnění práv z vadného plnění, se řídí těmito VOP a v rozsahu neupraveném těmito VOP zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Kupní smlouva mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 OZ.

1.5. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena potvrzením závazné Objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 

1.6 Prodávající vydá Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání. Pokud je předmětem Kupní smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, Prodávající poskytne Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení, že spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Kupní smlouvy. 

1.7. Tyto VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání výše uvedeného Internetového obchodu Prodávajícího a další související právní vztahy.

1.8. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.9. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.10. Při uzavření Kupní smlouvy skrze výše uvedený Internetový obchod lze Kupní smlouvu uzavřít pouze v českém jazyce a VOP jsou také vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající je však provozovatelem internetového obchodu umístěného na webové adrese https://imucha.com/eshop/en/, skrze který je možné Kupní smlouvu uzavřít v anglickém jazyce, a zároveň na této adrese jsou dostupné VOP v anglickém jazyce.

1.11. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní Internetového obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Internetového obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce Internetového obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, a to vždy před Objednávkou Kupujícího. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než dvanáct  (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření Kupní smlouvy

3.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a nejsou v nich zahrnuty ceny na dopravu zboží Kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Skrze Internetový obchod Prodávající prodává rozličné spotřební zboží s motivy děl Alfonse Muchy, například šátky s potisky obsahující reprodukce děl Alfonse Muchy, reprodukce plakátů Alfonse Muchy, oblečení, publikace, porcelán.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.4. Webové rozhraní Internetového obchodu vedle ceny zboží obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je Prodávajícím doručováno celosvětově.

3.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní Internetového obchodu);
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (společně také jen jako „Objednávka“).

3.6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení Objednávky potvrdí Objednávku Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
• Při platbě v CZK
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1387413532/2700 vedený u  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.;
• platební kartou online prostřednictvím platebního systému GP Webpay;
• dobírkou (platí pouze v ČR).
• Při platbě v EUR
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2111258855/2700  vedený u  UniCredit Bank Czech Republic, a.s.;
• platební kartou online prostřednictvím platebního systému GP Webpay.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude sdělen Kupujícímu ze strany Prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu objednané zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad (fakturu). Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.8. Výše uvedený daňový doklad (faktura) slouží zároveň jako záruční list.

5. Odstoupení od Kupní smlouvy – Kupující – spotřebitel

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího – spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného jeho osobním potřebám, od Kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů dodávaných v zapečetěném obalu, porušil-li Kupující – spotřebitel jejich originální zapečetěný obal, ani od Kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání. 

5.2 Kupující – spotřebitel dále bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o poskytování digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, pokud započalo s jeho předchozím výslovným souhlasem již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud byl Kupující – spotřebitel poučen, že tím právo odstoupit od Kupní smlouvy zaniká.  

5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží Kupujícím – spotřebitelem či jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je: (i) více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu zboží a (ii) zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo části zboží. 

5.4 Odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 5.3. VOP je Kupující – spotřebitel oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodávajícímu (mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího, resp. provozovny Prodávajícího, na adresu elektronické pošty Prodávajícího či telefonicky na kontaktní linku Prodávajícího). K dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy postačuje odeslání odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím uvedené lhůty. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující – spotřebitel také využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek zde (https://imucha.com/eshop/upload/Formular_pro_vraceni_zbozi_bez_udani_duvodu_ve_14_denni_zakonne_lhute.pdf).

5.5. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 5.3. VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, nese Kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

5.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle článku 5.3. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od Kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího – spotřebitele přijal. Jestliže Kupující – spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží Kupujícímu – spotřebiteli či jiným způsobem, pokud s tím Kupující – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo mu Kupující – spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny. Kupující – spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud Prodávající zjistí, že došlo k opotřebení nebo poškození zboží z důvodů na straně Kupujícího – spotřebitele, má právo při odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotřebitelem vrátit peněžní prostředky dle článku 5.6. VOP ponížené o částku odpovídající takovému snížení hodnoty zboží.

5.8. Kupující – spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit také v případě kdy je Prodávající v prodlení s předáním zboží k přepravě za účelem jeho doručení Kupujícímu – spotřebiteli, přičemž svou povinnost předat zboží k přepravě nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Kupujícím – spotřebitelem. Kupující – spotřebitel je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, a to v případě, kdy Prodávající předat zboží odmítne, nebo Kupující – spotřebitel při uzavření Kupní smlouvy Prodávajícímu sdělí, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající v návaznosti na odstoupení Kupujícího – spotřebitele podle tohoto článku vrátí Kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, která Kupující – spotřebitel podle Kupní smlouvy uhradil. 

5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje Kupující v rámci umístění Objednávky, a to ze způsobů nabízených Prodávajícím. Ceny za jednotlivé způsoby doručení zboží budou Kupujícímu sděleny při vyplňování formuláře Objednávky v Internetovém obchodě.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.4. Není-li ujednán čas plnění, Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do 30 dní. Nepřevezme-li Kupující zboží v této lhůtě, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění, a to ve výši 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za každý den nebo je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.5. Má-li Prodávající Kupujícímu zboží odeslat, je Kupujícímu odevzdán v okamžiku, kdy ho Kupujícímu nebo jím určené osobě předá přepravce. Určil-li však přepravce Kupující, aniž mu byl Prodávajícím nabídnut, je zboží Kupujícímu odevzdáno v okamžiku, kdy ho Prodávající předá tomuto přepravci. Práva Kupujícího vůči přepravci tím nejsou dotčena.

6.6. Zakoupený digitální obsah je Kupujícímu dodán okamžikem jeho zpřístupnění. Kupující akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že ke zpřístupnění obsahu dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za zakoupený digitální obsah na účet Prodávajícího nebo na účet příslušné platební brány.

7. Práva z vadného plnění Kupujícího – spotřebitele

7.1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem ohledně práv z vadného plnění včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174b OZ).

7.2. Kupující – spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí, neníli sjednáno jinak; vytkl-li Kupující – spotřebitel Prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Kupující – spotřebitel nemůže věc užívat. Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že v okamžiku převzetí:

 1. zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je zboží vhodné k účelu, pro který ho Kupující – spotřebitel požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
 3. je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci.

7.3. Neupozorní-li zvlášť Prodávající Kupujícího – spotřebitele před uzavřením Kupní smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší, a Kupující – spotřebitel s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku 7.2. VOP že zboží:

 1. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující – spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou ve smluvním řetězci Prodávajícího, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není Prodávající vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
 3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Kupující – spotřebitel rozumně očekávat; a
 4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

7.4. V případě, že Kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

7.5. Právo z vadného plnění Kupujícímu – spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. 

7.6. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.7. Má-li věc vadu, může Kupující – spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího – spotřebitele. 

7.8. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. 

7.9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu – spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující – spotřebitel věc koupil. 

7.10. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady.

7.11. Nepřevezme-li Kupující – spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá. 

7.12. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články 7.7. a 7.8. VOP; 
 2. se vada projeví opakovaně; 
 3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo 
 4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího – spotřebitele. 

7.13. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující – spotřebitel obdržel. 

7.14. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

7.15. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující – spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

7.16. Ustanovení uvedená v tomto článku 7 VOP výše se nepoužijí u zboží, pokud:

 1. vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;  
 2. vada byla způsobena Kupujícím – spotřebitelem a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením zboží; 
 3. vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než zboží odpovídajících přiměřených podmínkách; 
 4. vada byla způsobena Kupujícím – spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodávajícího a výrobce či jiným zásahem Kupujícího – spotřebitele nebo mechanickým poškozením; nebo 
 5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

7.17. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným přepravcem, je Kupující – spotřebitel povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalu zásilky, lepicích pásek a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má Kupující – spotřebitel právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. 

7.18. Prodávající odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl digitální obsah při jeho zpřístupnění. Ustanovení článku 7.2. a 7.3. VOP se použije na digitální obsah obdobně; navíc platí, že Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli za to, že digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Prodávající zpřístupnil před uzavřením Kupní smlouvy. Kupující – spotřebitel je oprávněn Prodávajícímu vytknout vady, které se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od jeho zpřístupnění. Na práva Kupujícího – spotřebitele z vadného plnění digitálního obsahu se použije ustanovení § 2389l až §2389p OZ. Kupující – spotřebitel má zejména právo požadovat odstranění vady digitálního obsahu, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Kupující – spotřebitel může dále požadovat přiměřenou slevu nebo od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající vadu digitálního obsahu neodstranil, nebo se vada projeví i po jejím odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy.

8. Reklamační řád pro Kupujícího – spotřebitele

8.1. Kupující – spotřebitel je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží či digitální obsah prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Volbu svého práva ve vztahu k vadám zboží či digitálního obsahu je Kupující – spotřebitel povinen oznámit prodávajícímu současně s vytknutím vad nebo bez zbytečného odkladu po něm.

8.2. Kupující – spotřebitel má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment Prodávajícího, případně i v jeho sídle; je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího či v místě pro Kupujícího – spotřebitele bližším, Kupující – spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Kupující – spotřebitel má právo uplatnit reklamaci i prostřednictvím pošty či na elektronické adrese Prodávajícího. Kupující – spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. 

8.3. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující – spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující – spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího – spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující – spotřebitel o tom musí být informován, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Pokud Prodávající ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení Kupujícího – spotřebitele, je Kupující – spotřebitel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Práva z vadného plnění vůči Kupujícímu – podnikateli

9.1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. OZ).

10. Zvláštní ustanovení týkající se digitálního obsahu

10.1. Zejména ustanovení článků 2 až 4 těchto VOP se přiměřeně použijí také na digitální obsah, který se Prodávající, jakožto poskytovatel, zavazuje zpřístupnit Kupujícímu, jakožto uživateli, k užívání pro vlastní potřebu.

10.2. Zakoupený digitální obsah je jednorázově zpřístupněn Kupujícímu po uhrazení kupní ceny. Digitální obsah je zpřístupněn pouze pro osobní užití prostřednictvím příslušných internetových stránek Prodávajícího. Všechna další práva k digitálnímu obsahu jsou vyhrazena. Kupující není zejména oprávněn zpřístupněný digitální obsah dále rozmnožovat, přeprodávat, sdělovat veřejnosti, sdílet s třetí osobu nebo jakkoliv poskytovat k užití jiné osobě.

10.3. Digitální obsah v podobě audiovizuálního obsahu (zejména video prohlídek) se poskytuje bez nároku na jakoukoliv aktualizaci nebo další služby podpory s tím, že bude zpřístupněn oprávněnému Kupujícímu k on-line přehrání (i opakovanému) v příslušné sekci webových stránek Prodávajícího. Obsah bude dostupný nejméně po dobu dvou let od zakoupení. K přehrání digitálního obsahu postačí běžný aktualizovaný internetový prohlížeč s aktivovaným java-scriptem umožňující přehrání audiovizuálního obsahu.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží či digitálního obsahu) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.

11.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

11.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

11.5. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Prodávající se jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží či digitálního obsahu dle VOP, provozem webových stránek a v souvislosti s případnou další podnikatelskou činností zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

12.2. Informace související s nakládáním s osobními údaji jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů a v Zásadách užívání cookies, které jsou k dispozici na webových stránkách Prodávajícího či v jeho sídle. zde: (https://imucha.com/eshop/cs/content/11-podrobne-o-cookies)

12.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zasílat informace související se zbožím, digitálním obsahem, službami nebo podnikem Prodávajícího (obchodní sdělení) na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

12.4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento smluvní vztah se řídí českým právem s vyloučením aplikace Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Veškeré spory budou strany řešit především dohodou, nebude-li tato možná, pak prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či digitálního obsahu na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3. Kupující – spotřebitel se může obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů je k nahlédnutí na webových stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz.

13.4. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem, z Kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. 

13.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

13.6. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tímto dotčena platnost ostatních ustanovení VOP. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

13.7. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.8. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování BigMedia, spol. s r. o, Na strži 2097/63, Krč, Praha 4, PSČ: 140 00, IČO: 264 79 451, adresa eshop@darujmuchu.cz, telefon +420 246 085 192. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na Elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé údaje uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího či za neaktuálnost těchto údajů. Kupující může Prodávajícímu doručovat na výše uvedenou adresu elektronické pošty, ale pouze z Elektronické adresy kupujícího.V Praze dne 3. 3. 2023


BigMedia, spol. s r.o.
Ing. Richard Fuxa, jednatel

https://imucha.com/eshop/img/cms/Obchodni podminky_iMucha.pdf